Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg a82ac32b37547be8efada1cab05777a9
Zasady przyznawania pomocy
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Pomoc społeczna wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w których występują podane niżej problemy:

- ubóstwo (gdy dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż 701 zł netto lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto)
- bezdomność
- bezrobocie
- niepełnosprawność orzeczona przez ZUS lub Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
- długotrwała lub ciężka choroba
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizm lub narkomania
- zdarzenie losowe (np. pożar mieszkania) lub sytuacja kryzysowa

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 1358), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 (art. 8 ustawy).

Aby otrzymać pomoc finansową z tut. Ośrodka należy złożyć stosowny wniosek oraz udokumentować wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg d728a9098138b50be42771be9161ed56
indeks.png 53558dc1229abf67c33e7ab5d4759e56
mocarz.jpg cf8aec812afbce03793c12ecfc91e2b6
klub senior+ LOGO.png 5f644d3a50fab004160515e3a46787a4
04_Plakat 50X70 mały.jpg d6e3fccc72e28d84029a23bae23c08aa
handel.jpg 6187f7b5d375b5cbf5e0f6f380e0f681
czyjesteś.jpg c33dd004fd2a6a6e6b4b4271c8eed96a
zmień.jpg 8b0c380e59d313d2644e138a34b6f932