Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg a02c2bd06ead1f90ff1f8acf8ae8832f
Zapytanie ofertowe nr 1
2019-02-01 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

 

 Nekla, dn. 01.02.2019 r.

Nasz znak: MGOPS.AŚ.320.1.2019

 

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli w związku z realizacją Zadania na 2019 rok zleconego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach  Modułu II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie
o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania zamówienia na usługę: Rehabilitanta – prowadzenie zajęć dla seniorów, z wykorzystaniem dostępnych materiałów rehabilitacyjnych:

 

1. Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli

ul. Dworcowa 12

62-330 Nekla

tel.(61) 4380 -170

e-mail: mgops@gminanekla.pl

 

2. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych

i proceduralnych:

Agnieszka Janaszak - Staszak

tel.(61) 4380 -170

e-mail: mgops@gminanekla.pl

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z  2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

 

5. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników Klubu „Senior+” w gminie Nekla,
w ilości: 40 godzin, w ramach oferty realizacji Zadania na rok 2019 zleconego w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Usługi rehabilitacyjne (ćwiczenia z seniorami) realizowane będą w okresie od 1 marca 2019 r. - 31.12.2019 r. na terenie Gminy Nekla. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

Obszar realizacji projektu: powiat wrzesiński (gmina: Nekla).

Dojazd pozostaje w zakresie rehabilitanta w ramach ustalonej kwoty za wypełnianie ww. usługi.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nekli informuje, iż zapytanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia.

 

7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

- wykształcenie  licencjackie lub magisterskie na kierunkach medycznych: fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa,

- posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia usług rehabilitacyjnych,

(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych)

- umiejętności praktyczne oraz predyspozycje osobowościowe na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- pożądane cechy: dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, wrażliwość, empatia, umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna, wytrwałość, samodzielność i umiejętność komunikacji,

- mile widziane prawo jazdy

-dyspozycyjność.

 

8. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego

(Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

- Curriculum Vitae (CV),

- wykształcenie (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta)

- posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia usług rehabilitanta

(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Ofertę należy dostarczyć osobiście w siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli lub przesłać na adres: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla

z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/2019. Nie otwierać do 28.02.2019”.

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji

oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu

i/ w przypadku, gdy Oferentem będzie firma to stosujemy art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

9. Kryteria wyboru:

Cena - 40% (maksymalnie 40 pkt)

Doświadczenie z zakresu prowadzenia usług rehabilitacyjnych – 60% (maksymalnie 60 pkt)

 

10. Informacje o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

11. Informacje dodatkowe

a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.(tj. Dz.U. z  2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

- Formularz ofertowy.

 

Załącznik Nr 1

 

Formularz ofertowy Nr 1/2019

 

DANE OFERENTA:

1.Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………..

2. Adres ………………………………………………………………………………………………...

3. Tel./Fax ……………………………………………………………………………………………...

4. E-mail ………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2019 r., którego przedmiotem jest świadczenie usług rehabilitanta
w wymiarze 40 godzin, dla uczestników Klubu „Senior+”, oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Przedmiot oferty:

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:

Usługi rehabilitanta

…………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………….)

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika

(w kwocie zawiera się również dojazd na zajęcia)

 

Oświadczam, że:

a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

c/ posiadam odpowiednie doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia;

d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia;

e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

f/ w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

/jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym.

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepsza wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

 

                 ………………………………….                                                        ...……...…………………..

                Miejscowość, data                                                                 Podpis Oferenta

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg b1d5503ebc07fddf9ff78758b4cca17d
indeks.png 27ff7aa7664a1d026bcd95815a69d2d8
mocarz.jpg 3faa7409c3525b01126793ecab891ede
klub senior+ LOGO.png bda84f3ae3d83ef14b01aa01f5158514
04_Plakat 50X70 mały.jpg 91597be3a50d627184b5c331c0bfe9fa
handel.jpg 30d4b00d61463a8c6d89679636886d27
czyjesteś.jpg 7a03d5ccce8f72cc59cd42855060249b
zmień.jpg d32c3e3737c818c9484b421f9936280b