Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 162f036c728b19b4357d98d04f0b2b13
ZAPYTANIE OFERTOWE - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2018-02-28 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Nasz znak: MGOPS.AŚ.320.3.2018                                                          Nekla, dn.28.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania lub w warunkach do tego specjalnie dostosowanych w roku 2018.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla tel. 61 4386-472

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznycht. j. Dz. U. z 2017,poz.1579 ze zm.na podstawie art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub warunkach do tego specjalnie dostosowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zakresem określonym w :

c) Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Szacowana średnia liczba usługobiorców:

6 osób. Szacowana liczba godzin usług okresie obowiązywania umowy maks. 255 godzin łącznie

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalna ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi od 01 marca 2018r do 31 grudnia 2018r.

Świadczona na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę.

5. Warunki udziału w postępowaniu

A) WARUNKI PRZEDMIOTOWE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie, oprócz złożenia oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku.

c) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu spełniania warunku: o realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Opis sposobu spełniania warunku: Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku na podstawie oświadczenia w treści oferty o spełnianiu warunku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikację.

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

b) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania1

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania wraz z dokumentami poświadczającymi przeszkolenie
w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych.

7. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

8. Kryteria oceny oferty:

  1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  2. a) Cena – waga 100 %,

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62 – 330 Nekla z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Ofertę można składać drogą pocztową, osobiście, wyłącznie na formularzu.

„TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 28 marca 2018 r. do godziny 10:00. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w pkt. 5 i 6.

10.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://mgops.nekla.eu.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Janaszak – Staszak (61) 4386-472

12. Załączniki do zapytania ofertowego:

a) druk treść oferty – zał. nr 1

b) druk- wykaz osób- zał. nr 2

c) druk – wykaz usług – zał. nr 3

Agnieszka Janaszak - Staszak

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 6c04e1526aa3f964890c3dbff41797e8
indeks.png 0178cf0d823e452af4913e814ed89b6c
mocarz.jpg 64d11e74758ef63013201757647ecee8
klub senior+ LOGO.png 9fe6cfaad09629b0d6c70a457c49ea36
04_Plakat 50X70 mały.jpg e37ac97474a07b1a6bd4c6b61ffebabb
handel.jpg af5811a4a90b44f85af58cc5c22b3385
czyjesteś.jpg 138f138e210551dd88f6c93ae6b230aa
zmień.jpg 1cf96d01a74227694112a0bcf3ec2ad5