Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 42c2b41eabe47de1388a4f4e5d69360c
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU
2017-04-08 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

W ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Gmina Nekla/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jako podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/17 ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie jakości usług społecznych na terenie gminy Nekla poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci, rodzin z dziećmi, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób w ich otoczeniu, wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem.

Cele partnerstwa

W odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.02.02-IŻ-00-30-002/17 celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu poprzez działania na rzecz podniesienia jakości usług społecznych na terenie gminy Nekla.

Planowany czas realizacji projektu do 36 miesięcy.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy gminą Nekla/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (partnerem wiodącym),partnerem (partnerami) spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze niniejszego konkursu.

Karta zgłoszenia partnera do projektu powinna zawierać:

 1. Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa,

 2. Wkład Partnera w realizację projektu,

 3. Doświadczenie w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze,

 4. Proponowany zakres współpracy zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,

 2. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Do składania ofert uprawnieni są:

 1. Spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,

 2. Organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 3. Podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

 4. Podmioty posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert – od 10.04.2017r. do 24.04.2017r. (do godziny 12:00)

Kartę sporządzoną według Załącznika nr 1 oraz wymagane załączniki należy składać w zamkniętej kopercie dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów na realizację projektu” osobiście pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 12

62-330 Nekla

w siedzibie jednostki w godz. 8.00-16.00 (poniedziałek) oraz 7.00-15.00 (wtorek-piątek) lub pocztą na w/w adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do jednostki.

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 1. Złożenia po terminie,

 2. Wycofania przez oferenta.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny,

 2. Zawieszenie naboru na każdym etapie.

Zasady wyboru partnera

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera (partnerów) do wspólnej realizacji projektu podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli.

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca wyboru partnera (partnerów) zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mgops.nekla.eu

Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/185

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Os Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście – z podpisem osoby upoważnionej – na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla

(z dopiskiem Otwarty nabór partnerów na realizację projektu) do 24.04.2017 roku (decyduje data wpływu karty do jednostki).

I. INFORMACJA O PODMIOCIE

1. Nazwa podmiotu

2. Forma organizacyjna

3. NIP

4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru

5. Regon

6. Adres siedziby

6.1. Województwo

6.2. Miejscowość

6.3. Ulica

6.4. Numer domu

6.5. Numer lokalu

6.6. Kod pocztowy

6.7. Adres poczty elektronicznej

6.8. Adres strony internetowej

7. Osoba uprawniona do reprezentacji

7.1. Imię

7.2. Nazwisko

7.3. Numer telefonu

7.4. Adres poczty elektronicznej

8. Osoba do kontaktów roboczych

8.1. Imię

8.2. Nazwisko

8.3. Numer telefonu

8.4. Adres poczty elektronicznej

8.5. Numer faksu

Proszę uzupełnić tabelę w rubryce „Opis”

II. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ KANDYDATURY PARTNERA

L.p.

Kryterium

Opis

Maksymalna liczba punktów

Przyznana

liczba punktów

I.

Zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa

 

20

 

II.

Wkład Partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne)

 

30

 

III.

Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze

 

30

 

IV.

Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu

 

20

 
 

Ogółem punktów:

100

 
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 5bb43dbea77c37131825c6e0d0c57c54
indeks.png 346fea6f8394d96a1bf0f31c6b8b1527
mocarz.jpg 28f5f2a1d90116abc4587c0ad89b1045
klub senior+ LOGO.png 6260c82bc5c8d54be09c6ef249fa59ee
04_Plakat 50X70 mały.jpg 944ff9746d9f1197e8a42e04b82b22d7
handel.jpg 465e150f625aa9b486e3c82757af029b
czyjesteś.jpg 7cf2aa4b4a9d851458fc3eebc4846128
zmień.jpg 090c1160cb3d38c10499b204eee58ea7