Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 67c99994eafd226eebffae1627eddd4b
Zapytanie ofertowe Nr 1/2017
2017-03-17 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Nekla, dn. 17.03.2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nekli

Zapytanie ofertowe Nr 1/2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w związku z realizacją partnerskiego projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w oszacowania zamówienia na usługę: „Usługi prawnicze – wizyty indywidualne” w Gminie Nekla dla 4 rodzin dysfunkcyjnych (48 godziny).

1. Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli

62-330 Nekla

tel. (61) 4386-472

e-mail: mgops.@gminanekla.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych

i proceduralnych:

Beata Odrobna,

tel. (61) 4386-472

e-mail: b.odrobna@gminanekla.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 85312320

- 8 Usługi doradztwa

5. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnika – wizyty indywidualne dla 4 rodzin z gminy Nekla, powiatu wrzesińskiego, będącej uczestnikiem projektu pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Łącznie zamówienie obejmuje 48 godziny indywidualnych usług prawniczych.

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Usługi prawnika realizowane będą w terminie: 1 kwiecień 2017r. – 10 grudzień 2018r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

Obszar realizacji projektu: powiat wrzesiński (gmina: Nekla).

Dojazd pozostaje w zakresie prawnika w ramach ustalonej kwoty za wypełnianie ww. usługi.

7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

- wykształcenie wyższe,

- posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia usług prawniczych,

(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych)

-dyspozycyjność

8. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego

(Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi załącznikami:

- Curriculum Vitae (CV),

- wykształcenie (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta)

- posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia usług prawniczych

(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Ofertę należy dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nekli 
lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/2017 Nie otwierać do 31.03.2017.

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 31.03.2017r.

O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji

oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.

9. Kryteria wyboru:

Cena - 40% (maksymalnie 40 pkt)

Doświadczenie z zakresu prowadzenia usług prawniczych – 60% (maksymalnie 60 pkt)

10. Informacje o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Informacje dodatkowe

a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c/ Rekrutację przeprowadzi i dokona wyboru Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli.

Załączniki:

Załącznik nr 1

- Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy Nr 1/2017

DANE OFERENTA:

1.Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………..

2. Adres ………………………………………………………………………………………………...

3. Tel./Fax ……………………………………………………………………………………………...

4. E-mail ………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2017r., którego przedmiotem jest świadczenie usług prawniczych w wymiarze 48 godzin dla 4 rodzin, zamieszkującej gminę Nekla, uczestnika projektu pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Przedmiot oferty:

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:

Usługi prawnicze

…………………………………………… PLN

(słownie: ……………………………………….)Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

Oświadczam, że:

a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

c/ posiadam odpowiednie doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia;

d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia;

e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

f/ w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

/jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepsza wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

…………………………………. ...……...…………………..

Miejscowość, data Podpis Oferenta

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 67391301f697d98c902036bf2442a7b9
indeks.png e573b8782e48159932b0e3d9fb1cd065
mocarz.jpg 65b6712c59cc662d9c930662cf576458
klub senior+ LOGO.png 991689737b7146727f9af55ea274c4ba
04_Plakat 50X70 mały.jpg ee1212f7d11d761be55063a46e0d9a22
handel.jpg eb644b265468460b144bec41deac61c9
czyjesteś.jpg 61ea323f75993c2f19b0104800f1dcee
zmień.jpg bd0814e09b03993e19e0537c358394af