Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 99e9ef26ed150e64359c10846e2bf75c
Usługa prawnicza-rozeznanie rynku
2017-01-31 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Nekla, dn. 31.01.2017r.

Nasz znak: MGOPS.AŚ.072.1.2017

Zapytanie ofertowe Nr 1.2017

( rozeznanie rynku )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli w związku z realizacją partnerskiego projektu „ Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania zamówienia na usługę „ Dyżur prawnika w MGOPS Nekla” dla 4 rodzin.

1. Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli

ul. Dworcowa 12

62 – 330 Nekla

tel. (61)4386-472

e-mail: mgops@gminanekla.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytoryczych
i proceduralnych:

Beata Odrobna,

tel. (61) 4386-472

e-mail: b.odrobna@gminanekla.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 85312320

- 8 Usługi doradztwa

5. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych dla 4 rodzin objętych wsparciem Asystenta Rodziny z w powiatu wrzesińskiego będących Uczestnikami projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne –projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Łącznie zamówienie obejmuje 48 godzin usług prawniczych.

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Usługi prawnicze realizowane będą w terminie : marzec 2017 r. –grudzień 2018 r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli ( 2 godziny miesięcznie x 24 miesiące ), dla 4 rodzin.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

Obszar realizacji projektu: powiat wrzesiński (gmina: Nekla).

Spotkania indywidualne odbywać się będą w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli w godzinach i terminach uzgodnionych uprzednio z Uczestnikiem projektu. Dojazd pozostaje w zakresie prawnika w ramach ustalonej kwoty za wypełnianie ww. usługi.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy:

- wykształcenie wyższe (wymagane CV),

- posiadanie co najmniej 2 -letniego doświadczenia z zakresu prowadzenia usług prawniczych

(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych).

8. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego

(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi

załącznikami:

- Curriculum Vitae (CV),

- wykształcenie wyższe (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

- posiadanie co najmniej 2 -letniego doświadczenia z zakresu prowadzenia usług prawniczych

(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów intencyjnych - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta)

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno - prawne

obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

d/ Ofertę należy dostarczyć osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli, pok. nr 1, lub przesłać na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1.2017

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.

f/ Termin składania ofert –najpóźniej do dnia 20.02.2017r.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz

za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

9. Kryteria wyboru:

Cena –40% (maksymalnie 40 pkt)

Doświadczenie z zakresu prowadzenia usług prawniczych – 60% (maksymalnie 60 pkt)

10. Informacje o wykluczeniu

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające
w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Informacje dodatkowe

a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2015r,poz.2164 z późn.zm)

b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy Nr 1.2017

do rozeznania rynku

DANE OFERENTA:

1.Imię i Nazwisko ........................................................................................…………………………..

2. Adres ............................................................................................…………………………………..

3. Tel./Fax. ............................................................................................……………………………….

4. E-mail .............................................………………………………………………………………...

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2017r., którego przedmiotem jest świadczenie

usług prawniczych w wymiarze 48 godzin dla 4 rodzin- Uczestników projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01 – 30 - 0010/15,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 7.Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne –projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Przedmiot oferty:

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:

Usługi prawnicze

………………………………………….PLN

(słownie:.....................................................)

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika (w kwocie zawiera się również dojazd do rodzin zamieszkałych w powiecie wrzesińskim).

Oświadczam, że:

a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

c/ posiadam odpowiednie doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

umożliwiające wykonanie zamówienia;

d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania

zamówienia;

e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym

zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

f/ w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.................................… ................................ Miejscowość, data Podpis Oferenta

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jak

o wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 66ecddec3de321c94ea0cada4d10a647
indeks.png 19f4394ef1163d7a44635aa6f25dd750
mocarz.jpg 50da4f10557fd224d68d04551768b8de
klub senior+ LOGO.png 00b88e0f32bd1f98ced298036fe7936d
04_Plakat 50X70 mały.jpg 139383940f16b7989346708dba41441e
handel.jpg 18c37557397fa939d21b9d26250b39df
czyjesteś.jpg 61841a7c8d0d8c169b7f4657de425124
zmień.jpg d4f28d4b5216a3cee0f1d388ca96c227