Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 46094f07365626fc54a645a3b2e2f4ed
DOŁĄCZONE PLIKI
500 +
2016-03-01 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się

okresach, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje

i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:

1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 7d02da0e4df8557c5a9fe472b7508b9f
indeks.png 89023c4573e5c4e560487a71190264c7
mocarz.jpg 220c503427adac7bbd16221d8da1f538
klub senior+ LOGO.png 39068722a3221ac44a73ee40d6087354
04_Plakat 50X70 mały.jpg c1a5dc96b0f37a1c599d956345f95bb9
handel.jpg fa75a1a8cd0fd016b7a64b9bec8ea448
czyjesteś.jpg d1467683b64cb47c4b235967b83ca25e
zmień.jpg 62968caf3d16018c86a61c209b6de192