Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

mgops-2.jpg b18378e559e79452ba963dedf0263b96
DOŁĄCZONE PLIKI
500 +
2016-03-01 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku gdy, dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub

żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się

okresach, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje

i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi we wniosku uwzględnia się również odpowiednio:

1) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

3) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6)prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

7)inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg bf73807a28d0a83e426134c28bd5a6f9
indeks.png 2c552da0f9cc1b52caa13be83d1646c7
mocarz.jpg 1b38940229d13f7579c21723bfb22917
klub senior+ LOGO.png fb0e16422522b4c9094ac0f2220e3cbb
04_Plakat 50X70 mały.jpg 08486f81c7813de4f6787daf3831ba0c
handel.jpg e945a3bd62a7745ebbe4f01b01c8127c
czyjesteś.jpg 22764b6e9b4067e1ed6ee0a3e274729e
zmień.jpg cb86a422f5d95f3d3bb6c4e092559081