Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 77b02f9f0e5d11b99dfbe4d19d81ea74
Zajęcia świetlicowe w Opatówku
2012-05-11 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Działalność Świetlicy Środowiskowej w Opatówku

 

 

Świetlica środowiskowa w Opatówku działa w wymiarze czterech godzin tygodniowo, dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywają się w budynku parafialnym, za zgodą miejscowego proboszcza. Na zajęcia świetlicy uczęszczają chętne dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat mieszkające w Opatówku, Podstolicach i Zasutowie. W ramach świetlicy dzieci otrzymują ciepły napój oraz wafelek.

Zaplecze świetlicy stanowią zakupione z funduszy Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nekli: gry planszowe, puzzle, artykuły sportowe (piłki, skakanki, zestaw do gry w ping ponga) i artykuły papiernicze. Proboszcz parafii zakupił stół ping pongowy. W świetlicy znajdują się dwa używane komputery, które zostały ofiarowane przez ludzi dobrej woli.

Zasadniczym celem programu zajęć świetlicy środowiskowej jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie go do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Ukształtowanie osobowości zgodnej z uznawanymi społecznie normami i wartościami chrześcijańskimi. Można to osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację można osiągnąć określone zmiany w postawie, codziennych nawykach i zainteresowaniach wychowanków. Do podstawowych zadań świetlicy należą m. in.: pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijanie sprawności umysłowej, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie postaw moralno – społecznych, kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.

W ramach realizacji podstawowych zadań świetlicy będzie kontynuowana współpraca z rodzicami, z nauczycielami i pedagogiem szkolnym, która daje możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce.

 

 

 

Cele działalności świetlicy

 

 • stworzenie w grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, partnerstwa,

 ukazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu,

 przygotowanie dziecka pod względem fizycznym, emocjonalnym, społecznym, sprawnościowym i intelektualnym do podjęcia dalszych zadań edukacyjno -wychowawczych, wspomagając jego wszechstronny rozwój,

 umożliwienie dzieciom poznanie najbliższego otoczenia,

 stworzenie warunków do rozwijania samodzielności,

 umożliwienie rozwoju w atmosferze wzmacniającej poczucie własnej wartości i sprzyjającej osiąganiu sukcesów,

 zapewnienie opieki i umożliwienie rozwoju w bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpieczeństwa, zachowań pro zdrowotnych,

 kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

 wyposażenie uczniów w umiejętność rozróżniania dobra i zła,

 zaznajamianie z pojęciami: norma, obowiązek, tolerancja, akceptacja, prawo,

 rozwijanie elementarnych umiejętności niezbędnych z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa,

 ukształtowanie postaw dbałości o własny organizm,

 kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych ludzi,

 promowanie rozwagi i ostrożności na drogach,

 pogłębianie rozumienia zasad bezpieczeństwa,

 wytworzenie w umyśle dziecka pojęcia "obcy",

 ukształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania "nie" w sytuacjach budzących w dziecku niepokój,

 znalezienie alternatywnych sposobów rozładowywania napięć oraz zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż używki,

 przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,

 uświadamianie potrzeby odczuwania współodpowiedzialności za spokój i porządek publiczny,

 ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję,

 rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich skutków osobistych i społecznych,

 kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych,

 ćwiczenie sprawności czytania i pisania,

 aktywowanie do ćwiczeń usprawniających działanie psychoterapeutyczne,

 mobilizowanie dziecka do wykonania zadań poprzez zastosowanie różnorodnych form,

 wyrabianie sprawności ortograficznej,

 rozwijanie wrażliwości estetycznej - stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 przestrzeganie przed zagrożeniami ekologicznymi,

 uświadomienie roli zabawy w relacjach międzyludzkich,

 • dostarczenie dzieciom pomysłów do zabawy,

 

 

Formy i metody pracy świetlicy środowiskowej

 

 • W świecie kolorów (zajęcia plastyczno – techniczne) – rozwijające umiejętności manualne zabawy konstrukcyjne, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wydzieranie, orgiami, zabawy konstrukcyjne, układanki, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp. Zajęcia ćwiczą pomysłowość dzieci poprzez dobór kolorów, techniki prac itp. Rozwijają umiejętności plastyczne i wyobraźnię. Wykonywanie prac różnymi technikami z wykorzystaniem świeczek, sznurków, kartonów, papieru szarego, pocztówek, gazet, resztek tasiemek z sklepów, ścinek materiałów, tapet, okleiny i wiele innych.

 • Aktywnie i zdrowo (zajęcia sportowe) – zaspakajające potrzebę ruchu, różne formy ekspresji ruchowej gry i zabawy sportowe (nauka gry w tenisa stołowego) zwiększające sprawność fizyczną, ćwiczenia gimnastyczne, spacery relaksacyjne, liczne zabawy podwórkowe na powietrzu.

 • Z botaniką za pan brat (zajęcia o tematyce przyrodnicze) - dotyczące podstaw z terenoznawstwa, zielarstwa, ornitologii, ekologii. Dzieci wzbogacają posiadane wiadomości, zaspakajające ciekawość świata przyrodniczego. Podczas wyjść w teren obserwacja roślin i zwierzęta. Nauka wykonywania zielnika, posługiwania się mapą i podstawowym sprzętem optycznym.

 • Z komputerem na ty (zajęcia komputerowe) – zapoznanie wychowanków z różnymi możliwościami wykorzystania komputera, programów multimedialnych, Internetu. Poprzez pracę w programach tekstowych ( WORD, EXEL itp.)uzyskają: umiejętności poprawnego pisania tekstów, uczenia się zmiany stylu, wielkości i koloru czcionek, rysowania i wstawiania rysunków, kopiowania i wycinania tekstów, tworzenie tabel, obramowania i cieniowania, automatycznego wypunktowania itp.

 • Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień oraz na bieżąco omawianie i wyjaśnianie pojawiających się problemy dotyczących m.in. pobytu dzieci w świetlicy, konfliktów szkolnych czy rodzinnych.

 • Słodka chwila (zajęcia gastronomiczne) - nabycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia czyli: przyrządzanie prostych dań – kanapki, sałatki, desery. Nauka pieczenia ciast. obsługiwania sprzętu kuchennego: robot kuchenny, sandwicz, gofrownicę, piekarnik zachowując przy tym wszystkie środki ostrożności. Poza tym nauka nakrywania do stołu, dekorowania dań, posługiwania się wszystkimi sztućcami.

 • Potrafię więcej (zajęcia korekcyjno – wyrównawcze) : pomoc w odrabianiu zadań domowych, stymulacja i wspieranie rozwoju oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie sprawności komunikacyjnych, usprawnianie techniki rysowania i pisania, rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i motoryki rąk, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przedstawionych rysunków, rozwijanie umiejętności pracy z rysunkiem zgodnie z instrukcją, uzupełnianie wiadomości o języku, ortografii, interpunkcji, korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych koniecznych podczas pisania, rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego przez nauczyciela tekstu.

 • Nutką i słowem (zajęcia rozwijające potencjał twórczy) kształtujące ekspresję ruchową, ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, muzykowanie, śpiewanie.

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.

 • Organizowanie:

 • konkursów: literackich, plastycznych, recytatorskich, śpiewu,

 • konkursów wiedzy,

 • wycieczek,

 • zabaw tanecznych,

 • wyjazdów na basen i plac zabaw,

 • pikników,

 • ogniska, kina świetlicowego itp.,

 • uroczystości i zabaw obchodzonych wspólnie z gośćmi jak np. Dzień Niepodległości, Spotkanie opłatkowe, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki.

 

W wymienionych powyżej zajęciach świetlicowych stosowane są trzy podstawowe metody:

 • praca indywidualna wychowanka,

 • praca zespołowa wychowanków,

 • zajęcia masowe, które uzupełniają oddziaływania wychowawcze na zespół.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg f7fef83356db0dcf053a866fad08fa40
indeks.png a327411d3ca66b5faae8def262d1dc38
mocarz.jpg 0de777044bb0dc90780cd7f925963e21
klub senior+ LOGO.png 447cc5c83945edf08e5f9244c1c7eef9
04_Plakat 50X70 mały.jpg 61a74e618335bf6307f6ad83d54a1386
handel.jpg 533bd4234be02f501347c4b56868bf83
czyjesteś.jpg 759a7121b33fbc740fbeaf2eaf5ce12c
zmień.jpg 577125037a67ee15b3231cb9e94a21e6